27 augustus 2015
Ouderdom Aarde
Door het terugrekenen met de geslachtsregisters van de oudvaders in Genesis wordt algemeen aangenomen, dat men aan de hand van deze registers het tijdstip van de schepping bepaalt. Vandaag de dag zou dat neerkomen op een ouderdom van de Aarde van ongeveer 6000 jaar.
Volgens mij gaat het terugrekenen met de geslachtsregisters echter niet naar het moment van de schepping, maar naar het moment van de zondeval
De verwarring
De verwarring ontstaat door de eerste twee verzen van Genesis hoofdstuk vijf. Deze twee verzen zijn notabene een samenvatting van Gen.1:27.
Dit is de lijst van Adams nakomelingen.
Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen.
(Gen. 5:1-2 - NBV)
Daarna gaat Genesis hfdst. vijf gewoon verder met het geslachtsregister van Adam, en laat het ganse hoofdstuk van de zondeval (Gen.3:1-22) links liggen . Zo krijgt men de indruk dat Adam 130 jaar na zijn schepping, Set als zoon kreeg. Nochtans is het volgens Gen.3:22 duidelijk dat Set pas na de zondeval is geboren.
Alles op een rijtje
Het geslachtsregister van Adam begint met de geboorte van Set, toen Adam 130 jaar was.
Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek,
die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set.
(Genesis 5:3)
Van die zoon, Set, zegt Eva dat hij haar gegeven is ter vervanging van Abel, die door zijn broer Ka�n gedood werd.
opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld Ze noemde hem Set, �want,� zei ze, �God heeft mij in de plaats van Abel, die door Ka�n is gedood, een ander kind gegeven.�
(Genesis 4:25)
Set is dus geboren na Ka�n en Abel. Na de broedermoord. Die broedermoord gebeurde na de zondeval. Het terugrekenen met de leeftijden uit de bijbelse geslachtsregisters leidt dus niet naar het scheppingsjaar, maar naar het tijdstip van de zondeval.
De 130 jaar vóór Adam
Het terugrekenen met de 130-jarige ouderdom van Adam, zo wordt aangenomen, is het jaar waarop Adam geschapen werd. De zondeval heeft dan ergens tussen het jaar 1 en 130 plaatsgevonden.
Indien dit het geval zou zijn, zou de bijbelschrijver dan zo een belangrijk gegeven, als de zondeval, niet vermelden in het geslachtsregister? De zondeval wordt in Genesis vijf niet meer vermeld omdat die al had plaatsgevonden in Genesis drie.

Nog een reden om die 130 jaar "vanaf" de zondeval tellen is: dat er v��r de zondeval geen dood was. Er was geen noodzaak om leeftijd, en jaren bij te houden. Pas nadat de dood in de wereld is gekomen, is men beginnen bijhouden hoelang iemand nog leefde sinds de zondeval. Voor Adam was dat nog 930 jaar.
Ook is het is voor iedereen duidelijk dat het geslachtsregister tot aan Set in de periode na de zondeval valt. Waarom zou die 130 jaar van Adam er dan niet bijbehoren. Wanneer men het terugrekenen van die 130 jaar laat samenvallen met de zondeval, kan Adam v��r de zondeval al duizenden jaren geleefd hebben.
Ik interpreteer Gen.5:3 als volgt;

130 jaar na de zondeval had Adam een zoon die op hem leek,die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set.
(eigen interpretatie van Genesis 5:3)
Naar tijdstip eerste beschavingen
Het tijdstip van de zondeval is tevens het tijdstip van de eerste beschavingen. De Bijbel vertelt ons dat na de zondeval Abel herder werd, en Ka�n landbouwer.
-Na de zondeval-
De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Ka�n ter wereld. �Met de hulp van de HEER,� zei ze, �heb ik het leven geschonken aan een man!� Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Ka�n werd landbouwer.
(Genesis 4:1)
Landbouwers en herders, 6000 jaar geleden.
Dit plaatje komt zeer goed overeen met de "profane" geschiedenis over het ontstaan van de eerste beschavingen. Ik durf dan ook te stellen dat de Bijbelse geslachtsregisters naar het begin van de gevallen mens leidt.
Besluit
In mijn opinie leiden de Bijbelse geslachtsregisters niet naar het jaar van de schepping, maar naar het tijdstip van de zondeval. Naar het begin van de eerste beschavingen. In dit model, kan Adam, tussen de schepping en de zondeval, al een onbekend aantal jaren geleefd hebben. Dit kan enige moeilijkheden in Genesesis oplossen. Zoals bijvoorbeeld de herkomst van Ka�ns vrouw.