16 oktober 2016
Theodicee
Vele mensen: christenen en niet-christenen, worstelen met het lijden en de miserie dat in deze wereld aanwezig is. Kinderen die kanker krijgen, of gehandicapt geboren worden. Misdaad, oorlog, ziekte, enz. Dit alles roept vragen op. Vanwaar komt het kwaad, en waar is God in dit alles. Velen hebben geprobeerd om dit gegeven te rechtvaardigen. God te verdedigen als het ware. Met een duur woord wordt dit Theodicee genoemd. De Theodicee die hier volgt is mijn persoonlijke visie.
God versus vrije wil
Gods Almacht stopt waar de vrije wil van de mens begint. Die vrije wil is de mens gegeven bij de schepping. God wil daar niet tegen in gaan. Daarom wordt een misdadiger niet gestopt bij een misdaad. De misdadiger kiest er voor om slecht te doen. Ook al is het Gods gebod om geen misdaden te plegen.
Gevallen wereld
Ook mogen we niet vergeten dat deze wereld nog steeds in een zonde-gevallen-toestand verkeert. Het kwade zwaait nog altijd de plak. Daarom kan de duivel - die het kwaad is - zijn zin doen. Het is het kwade dat verantwoordelijk is voor ziekte, lijden, misdaad, enz. Het kwaad zet hiermee, met succes, God in een slecht daglicht. Als kinderen kanker krijgen is dat niet aan God te wijten, maar aan het kwade. Dat zelfs baby's gekweld worden met allerlei miserie illustreert hoe kwaad het kwade eigenlijk is. Dat kwaad is in de wereld gekomen door menselijke ongehoorzaamheid, via de verleiding van... jawel, het kwade. (Gen. 3:1-7)
Geen bescherming
Een veel gehoorde opmerking is waarom God het slechte, het kwade niet tegenhoudt.
Waarom Hij de slachtoffers van het kwade niet méér beschermt.
Daar is een eenvoudig, maar moeilijk te aanvaarden, antwoord voor. De misdaad moet plaatsvinden. Zonder misdaad, ziekte, lijden enz. veroorzaakt door het kwaad is er niets om het kwaad op te veroordelen. Dit is een magere troost voor de slachtoffers, maar het is wel zo.
Afrekening
God doet geen kwaad. Hij is zelfs de vijand en overwinnaar van het kwaad, maar Hij komt nog niet tussenbeide. Het evangelie leert dat de afrekening met het kwaad en zijn gevolg van misdadigers en goddelozen er komt. Maar niet direct, maar op God zijn tijd. (Matt.13:24-30).
Ondertussen moeten wij (christenen) "geduldig" lijden. Vertrouwend op het christelijk geloof, de christelijke hoop. Job en Jezus zijn hierin ons voorbeeld.
Wie zij ook weer dat het christendom gemakkelijk was?
Geloof, Hoop, Volharding
Als christen hebben wij hoop (zien uit naar de redding) om vol te houden in de miserie van deze gevallen wereld. De gelovige put sterkte uit de "zekerheid" die hij heeft van een nieuw leven. Bij lijden, -aanvallen van het kwaad- kan de gelovige schuilen bij God en kracht putten uit de hoop van een nieuw leven. Hierin zit de volharding en echtheid van het geloof.
Misleiding
Voor de niet-gelovige medemens in deze gevallen wereld is lijden en ongeluk eerder een aanmoediging om God af te zweren, omdat deze mensen, verkeerdelijk, God verantwoordelijk stelt voor alle miserie in de wereld, of er toch veel te weinig aan doet. Dat is nu juist waar het het kwade eigenlijk fundamenteel om te doen is. Mensen in opstand brengen tegen God door lijden en miserie te brengen.
Verantwoordelijkheid
Het is een grote verantwoordelijkheid voor de Kerk om de christelijke hoop aan de wereld duidelijk te maken.