19 januari 2014
Het Onze Vader
Toen de nieuwe paus, Franciscus I, gekozen was, riep hij op om te bidden voor zijn voorganger Benedictus XVI. Hierop bad hij een "Onze Vader".
Dit deed mij bedenken dat de Paus, en met hem de hele katholieke Kerk, eigenlijk niet goed begrijpt wat het gebed "Onze Vader" eigenlijk inhoudt. Het is niet zomaar een gebed voor iemand zijn gezondheid, of het slagen van een inspanning. Het "Onze Vader" is van een heel ander niveau, en wordt door Jezus aan de apostelen gegeven in Mattheus 6:9-13
Het gebed door Jezus gegeven
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen.
Mijn hertaling
Onze Vader die in het onzichtbare zijt, Uw naam is Enig,
Wacht niet langer om Uw vrede en gerechtigheid te brengen op Aarde,
Laat Uw wil gebeuren op aarde zoals die nu al gebeurt in de geestelijke wereld.
Voorzie in onze dagelijkse noden en vergeef ons onze fouten, in dezelfde mate wij fouten vergeven aan onze naasten.
Sta het kwaad niet toe ons te verleiden, maar bevrijd ons van het kwade. Amen.

Het "Onze Vader" is een gebed, een verlangend smeken, naar de komst van Gods Koninkrijk, de komst van Zijn gerechtigheid, de komst van Zijn verlossing, Zijn openbaring. Voor de Joden hun verwachte Messias, voor de Christenen de komst van de Messias Jezus.

Het is ook een gebed van bewustmaking dat wij die vergeving gekregen hebben en nog steeds krijgen, niet meer in de positie zijn om aan anderen fouten aan te rekenen. Want hoe zullen wij om vergeving kunnen vragen als we zelf niet bereid zijn te vergeven aan onze naasten? Als wij fouten blijven aanrekenen aan onze naaste, zal de HEER ook onze fouten terug aanrekenen.(Matteļæ½s 6:14-15)

Het is een gebed van een vraag naar hulp. Hulp om in onze noden te voorzien. In hetgeen wij "nodig" hebben, niet in wat "wij" willen.
Het "Onze Vader" is ook een vraag naar bescherming van ons hart tegenover verleidingen. Om in staat te zijn heilig, en naar Zijn wil te leven.

Samengevat kan ik stellen dat het "Onze Vader" een vragen naar Gods zichtbare openbaring is, en naar hulp voor een heilig leven.

Nog een andere zeer mooie hertaling, door Stefaan de Smet, van het "Onze Vader", is hier te vinden.