Christelijke omgang
Gelovige mensen ontwikkelen heel dikwijls een gedragspatroon, waarmee ze hopen God welgevallig te zijn. Voorbeelden daarvan zijn: geen alcohol drinken, geen bloedworst eten, geen tv in huis hebben, naar geen bepaalde soorten muziek luisteren enz... Daar is helemaal niks mis mee. Iedereen heeft immers het recht om zijn geloof te beleven op zijn eigen manier.
Het gaat echter mis wanneer diezelfde gelovigen de verwachting gaan ontwikkelen dat andere gelovigen naar diezelfde overtuiging moeten gaan leven. Sterker nog, wanneer medegelovigen niet voldoen aan die verwachting, worden die geoordeeld, en als slechte christen bestempeld.
De apostel Paulus schrijft hierover aan de jonge kerk te Rome.
Stoot de zwakke in het geloof niet af door zijn mening te betwisten. De een is er van overtuigd dat hij alles eten mag, terwijl de ander zich angstvallig beperkt tot plantaardig voedsel. Laat hem die gewoon eet de ander niet geringschatten, en laat hem die niet eet de ander niet veroordelen; Want God zelf heeft die ander als de zijne aangenomen. Wie zijt gij wel, dat gij u een oordeel aanmatigt over de knecht van een ander? Of hij staat of valt gaat alleen zijn meester aan. Hij zal trouwens staande blijven, want zijn Heer is bij machte hem staande te houden. De een maakt onderscheid tussen de dagen, voor de ander zijn ze alle gelijk. Gun ieder zijn eigen overtuiging. Wie aan een bepaalde dag waarde hecht, doet het ter ere van de Heer, en wie eet, eet ter ere van de Heer, want hij dankt God, en wie niet eet, laat het ter ere van de Heer, en ook hij dankt God.
(Rom.14:1-6)