11 september 2014
De bijbel over mannen met mannen
In mijn titel heb ik bewust voor de omschrijving "mannen met mannen" gekozen omdat: 1- de bijbel het zo omschrijft, en 2- omdat volgens mij, de omschrijving mannen met mannen, niet de homo-relatie bedoelt die al tweeduizend jaar, door de kerk, onterecht in de tang genomen wordt. Ik moet toegeven dat ik ook jaren heb geloofd dat de bijbel homo's discrimineerde, en hen als grote zondaars bestempelde, die ten alle koste op het rechte pad moesten worden gebracht. Later kwam het besef dat God toch niet zo wreed kon zijn, maar kon ik de teksten die over, of liever "tegen", de vermeende homofilie gingen ook niet ontkennen. In hetgeen nu volgt interpreteer ik die teksten op mijn eigen manier, en denk te kunnen aantonen dat de bijbel niet de homo-relatie veroordeelt, maar geheel iets anders.
Mannen met mannen
"Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk" (Leviticus 18:22, NBV)
Dit vers wordt nog eens letterlijk herhaald in Lev.20:13. Eigenlijk is er dus maar ��n Bijbelvers in het ganse OT dat over mannen met mannen spreekt. Als men dan deze zin op zichzelf leest zou men kunnen besluiten dat de homorelatie verboden wordt. Wanneer men echter deze zin in zijn context (Leviticus 18:1-23) plaatst, geeft het mij de indruk dat het hier gaat om de veroordeling van ontaard seksueel gedrag. Meer nog, het gaat eigenlijk om een verbod om de dingen te doen die de heidense volkeren deden (Leviticus 18:1-3 -NBV) en zo een verbod draait altijd om goddeloosheid. Het mannen met mannen verbod is dus in de context van goddeloosheid te plaatsen.
Verbod voor hetero mannen
De verboden van Lev. 18: 1-28 : heb geen seks met je schoonmoeder, stiefmoeder, zus, stiefzus, enz. is gericht aan hetero mannen, en in die lijst gericht aan hetero mannen staat ook het verbod om seks met andere mannen te hebben. Dit wordt ook duidelijk wanneer men het het hebreeuws woord voor man in Lev.18:22 "zakar" beschouwt. Zakar duidt de ganse mannelijke sekse aan. Het mannendom zeg maar. Dit verbod is dus helemaal niet specifiek aan homoseksuelen gericht.

Verder wordt het Hebreeuwse woord "shakab" in Lev.18:22 vertaalt met "het bed delen". Dit is een homo onvriendelijke vertaling omdat deze vertaling liefde tussen twee mannen suggereert, wat niet het geval is. Het woord shakab betekent in de eerste plaats "seks hebben".

Bedoeling van het verbod
Wat had de Bijbelschrijver in gedachten wanneer hij het verbod voor mannen met mannen neerpende.
In de Bijbel staan twee principes die veroordeeld worden.

Perversiteit
In het boek Rechters bijvoorbeeld, waar Jebusieten, heidense (niet Joodse) mannen, een huis in Jebus belagen om er een (Joodse) man, die daar te gast was, op te eisen om hem te misbruiken. Die Jebusieten waren geen homo's, want uiteindelijk eindigt die belegering met het verkrachten van de vrouw van de man die ze in eerste instantie hadden willen misbruiken. (Rechters 19:1-30 -NBV). Het is deze praktijk van seksuele ontaardheid dat door Leviticus wordt veroordeeld.

Knapenschenders
Een voorbeeld van zo een knapenschenders-seks is de mannelijke tempelprostitutie

"Er waren ook schandjongens in het land; zij deden naar al de gruwelen der heidenen, die de HEERE van het aangezicht der kinderen Isra�ls uit de bezitting verdreven had" (I Koningen 14:24 -SV)
"Net zoals zijn voorvader David deed Asa wat goed is in de ogen van de HEER. Hij joeg de mannen die tempelprostitutie bedreven het land uit en verwijderde alle godenbeelden die zijn voorouders hadden gemaakt" (I Koningen 15:11-12 (NBV)
Dat is ook waar Paulus het over heeft
Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. (I Kor.6: 9-10 -NBV)
We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. (I Tim. 1: 9-10 -NBV)
Een knapenschender is iemand die jongens seksueel gebruikt. Dikwijls in kontekst van afgoderij. Dat lijkt meer op het verbod zoals God het bedoeld heeft. Het past perfect in het verbod van goddeloosheid. En wordt verschillende malen aangeklaagd in het OT.

Alle Bijbelteksten die over man met man relaties handelen spreken over perverse, ontaarde seks, en zijn soms gewelddadig ook.
Ik vertaal Lev.18:22 dan ook als volgt.

De mannen zullen geen seks hebben met mannen zoals de Heidense volkeren dat doen. Dat is een gruwel voor Mij.
En hoe de heidense volkeren dat deden staat beschreven in de voorbeelden hierboven die veroordeeld worden. En als de HEER iets gruwelijk vindt is dat altijd goddeloosheid, en afgoderij.

En Paulus schrijft aan de gemeente te Rome het volgende:

ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. (Romeinen 1:25-27, NBV)
Dit tekstgedeelte staat ook in de context van afgoderij, waarbij mannen en vrouwen de natuurlijke omgang met elkaar "verlaten" hebben en in wellust (seksuele ontaardheid) zijn ontbrand. Het gaat over hetero mannen en vrouwen die seksuele uitspattingen botvieren met het eigen geslacht uit wellust en genotzucht. Bron van deze ontaardheid is de afdwaling van God. Als men bedenkt in welke decadente Romeinse periode de apostelen leefden is het niet moeilijk om in te denken dat Paulus de zedeloze, bandeloze, decadentie van het Rome uit de eerste eeuw aanklaagde.

De Kerk belemmert homo's de toegang tot het geloof door hen te discrimineren, en hun het leven moeilijk te maken.
De homorelatie, die in feite liefde tussen twee personen is, is duidelijk geen decadentie. Wat voor kwaad doen die mensen? Ze zijn gewoon het slachtoffer van één bijbeltekst die verkeerd geïnterpreteerd wordt, en waar alle schriftgedeelten die een beetje over man--met-man situaties gaan aan opghangen worden.

Net zoals bij masturbatie heeft men hier de verkeerde nadruk gelegd bij een Bijbeltekst. Bij masturbatie was het de verkeerdelijke zinsnede "zaad verspillen", waar de eingenlijke nadruk op de weigering nageslacht te verwekken ligt. In dit geval wordt de verkeerde nadruk op "mannen met mannen "gelegd waar de eigenlijke nadruk op afgoderij, en perversiteit ligt.

Te duidelijk
Het staat zo duidelijk in de Bijbel wordt gezegd. Dat is nu juist het gevaarlijke. Omdat het zogezegd overduidelijk is, moet men driedubbel voorzichtig zijn met interpretaties, en overhaaste conclusies, zie mijn artikel Exegese. De Kerk moet beseffen dat ze met haar onterechte homofobie, voor vele mensen de weg naar een eerlijk geloof in God verspert.
Homofilie
Homofilie past niet in het rijtje van de misdaden die Paulus vermeld in zijn brieven. Noch in wat het OT verbiedt. Homofilie is bij mijn weten niet ingegeven door afgoderij, ongeloof of opstandigheid tegenover God. Homofilie is niet ingegeven door perversiteit, of losbandigheid. Homofilie is ingegeven door de geaardheid waarmee iemand geboren is. Homofilie verlangt naar een vaste relatie gebaseerd op liefde. Een homo is iemand die een gelukkig leven van liefde wil met een vaste partner. Homorelaties vallen onder dezelfde regels als de heterorelaties.