22 september 2015
God en seks
In de steengoede serie God in de Lage Landen had men het op, zaterdag 20 september 2014, over God en seks. Waarbij men de relatie, God, Kerk en seks in vraag stelde. Eens te meer, zo bleek uit de reportage, had de Kerk door een idee van een kerkvader, in dit geval Augustinus, zichzelf in een pijnlijke kramp gemanoeuvreerd, door een taboe op het seksuele leven te leggen.
Augustinus van Hippo.
Grote boosdoener van dienst was de kerkvader Augustinus, die leefde in de vierde eeuw na christus (354-430) en was bisschop van Hippo, een stad ten Noord-Oosten van Algerije, theoloog en filosoof. Hoe deze doodbrave en intelligente man tot het verketteren van seks kwam kan men lezen in zijn Belijdenissen waarin hij belijdt in zijn jonge jaren een rokkenjager, en seksverslaafde te zijn geweest. Na zijn bekering, worsteling, en bevrijding van zijn "probleem", kon hij niks beter bedenken dan dat zijn ervaring voor iedereen gold, en beschouwde hij seks als een hinderpaal naar het heilige leven voor God. Seks was een taboe geworden voor hem, en met hem voor de ganse Kerk. Natuurlijk moest dit bijbels "gerechtvaardigd" worden. Dus bedenkt Augustinus het idee, dat de zondeval van Adam en Eva, de seksuele daad was. Als gezaghebbend theoloog van zijn tijd werd dit idee kritiekloos aanvaard. De doctrine, de kramp, de pijn, was geboren, samen met 15 eeuwen frustratie en schuldgevoel bij brave, eerlijke mensen. Joepie....
De bijbel
Om het in Jezus' stijl te zeggen...
Wel beste Augustinus hebt gij nooit gelezen hoe pas gehuwde jongemannen in Israël voor een jaar van legerdienst vrijgesteld werden om hun bruid "gelukkig" te maken.
Als een man pas een vrouw heeft getrouwd, hoeft hij niet onder de wapens te gaan of enige dienst in het leger te verrichten. Hij is een jaar lang vrijgesteld en mag thuisblijven om zijn vrouw gelukkig te maken
(Deuteronomium 24:5)
En hebt gij niet gelezen dat God man en vrouw samengevoegd heeft met de bedoeling samen één vlees te zijn.
Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.
(Genesis 2:24)
En beste Augustinus, ben je theoloog, maar ken je de geschriften niet. Heb je nooit gelezen wat Paulus zegt over seks in het huwelijk, en over onthouding.
U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft (De Korintiers hadden ook het verkeerde idee opgevat, nvdr). Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw.Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen.
(I Korintiers 7:1-6)
Besluit
Het gelukkig maken van de bruid vermeld in Deuteronomium zal niet over pannekoeken bakken gaan, maar meer over het geluk van samen te zijn, zelfs in het bijzonder om seksueel van elkaar te genieten. En in Genesis is klaar en duidelijk gesteld dat man en vrouw geschapen zijn "om" met elkaar seksuele omgang te hebben.
En Paulus moedigt ook seksuele omgang in het huwelijk aan.
Men kan dus zonder vrees stellen dat de bijbel seksueel genot niet afkeurt, het zelfs als een geschenk ziet, en dat het (in het huwelijk) aangemoedigd wordt.