14 september 2015
God en geweld
In de steengoede serie God in de Lage Landen had men het op, zaterdag 13 september 2014, over God en geweld. Waarbij men de relatie, God, Kerk en geweld in vraag stelde. De vraagstelling werd volgens mij bemoeilijkt door het, nog maar eens, verkeerd vertalen en interpreteren van een zeer bekende bijbeltekst uit de tien geboden "... GIJ ZULT NIET DODEN..." (Exodus 20:13, SV)
Persoonlijk.
De tien geboden die Mozes gekregen heeft van de HEER zijn allemaal geboden in de persoonlijke levenssfeer. Met andere woorden : het zijn richtlijnen over de persoonlijke omgang met God, en de medemens. Het zijn richtlijnen die de persoonlijke verantwoordelijkheid aanspreken. E�n van die richtlijnen is dat we niet mogen "doden".
Dit heeft veel mensen hun geweten belast bij legerdienst, en vele maatschappelijke debatten ingewikkeld gemaakt, zoals nu ook weer blijkt uit de reportage God en geweld.

Veel kan opgelost worden door de tekst van betrokken bijbelvers juist te vertalen. Het bewuste gebod spreekt niet over doden in het algemeen, maar over moord, listig doden voor eigen gewin. Het Hebreeuwse woord dat hier dikwijls vertaald wordt met doden is "ratsach" hetgeen, moord betekent, zelfs sluipmoord kan betekenen. Dat brengt ons duidelijk in de persoonlijke levenssfeer. Het gebod zegt dus eigenlijk:

"GIJ ZULT NIET MOORDEN".
Ook de Septuagint, de Griekse vertaling van een nog oudere verloren gegane Hebreeuwse tekst geeft het Griekse woord "Phoneus" weer, hetgeen ook letterlijk "moord" betekent.
Gelukkig heeft de nieuwe bijbelvertaling (2004) dit vers juist vertaald met het "gij zult niet moorden". Desondanks blijven nog veel christenen met die verkeerde vertaling "gij zult niet doden" worstelen.
Soldaten
Wat soldaten betreft verwijs ik graag naar Lucas, waar Romeinse soldaten zich laten dopen door Johannes de Doper en aan hem vragen wat ze moeten doen.
Ook soldaten kwamen hem vragen: �En wij, wat moeten wij doen?� Tegen hen zei hij: �Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.�
(Lucas 3:14, NBV)
Geen woord over het doden. Enkel het gebod van "wees een eerlijk soldaat".
Bijbelse voorbeelden
Om het in Jezus' stijl te zeggen.

Wel beste christenen, hebben julie niet gelezen hoe Abraham zijn neef Lot gewapenderhand uit de handen van oorlogszuchtige koningen ging bevrijden, en nadien gezegend werd door priester Melchizedek, de koning van Salem (hetgeen Vredevol betekent). (Genesis 14:1-20)

En hebt gij niet gelezen hoe David, gezegend door de HEER, zijn twee vrouwen gewapenderhand bevrijdde uit de handen van de Amalekieten I Samuel 30:1-18)

Bijgevolg is het geoorloofd om "het zijne" met geweld te verdedigen, of terug te nemen.

Geweld wat God niet wilt
In de (kerk)geschiedenis zijn er vele voorbeelden van religieuze gewelddaden te vinden. De bekendste zijn de:
- De kruistochten
- De slachting van de Katharen
- De Inquisitie
- De heksenjacht
- De Joden discriminatie
De Europese koningen die godsdienstoorlogen uitvochten. Pausen tegen koningen, Pausen tegen Pausen, Koningen tegen Koningen. Allen dachten zij God een plezier te doen. Ze wilden Gods Koninkrijk op Aarde stichten met geweld. Heden ten dage is de I.S. Islamitische Staat aan zo een waanzinnige operatie bezig.
Dat is verkeerde ijver voor God. Want. Het Koninkrijk Gods wordt gesticht door LIEFDE