Gezien en gehoord
Het christelijk geloof is gebaseerd op een zeer ongeloofwaardig gegeven. Namelijk de opstanding uit de dood van Jezus, en voor iedereen die in Hem geloven. Dat is heel wat. Geen enkele weldenkende, normale mens zou met zo een ongeloofwaardige boodschap naar buiten durven komen. Tenzij... ze WAAR is. Omdat het zo ongeloofwaardig is, benadrukken de evangelisten en apostelen, dat hetgeen zij verkondigen, zij wel degelijk gezien en gehoord hebben.
Luk 7:22 [SV]
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt , [namelijk] dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt.
Hand 4:20 [SV]
Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben.
Hand 22:15 [SV])
Want gij zult Hem getuige zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt.
1Joh 1:1 [SV]
Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;
1Joh 1:3 [SV]
Hetgeen wij [dan] gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook [zij] met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.
2Petr 1:16 [SV]
Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.
2Petr 1:18 [SV]
En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den heiligen berg waren.
1Kor 9:1 [SV]
Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onzen Heere, gezien? Zijt gijlieden niet mijn werk in den Heere?
1Kor 15:5-7 [SV]
En dat Hij is van Petrus gezien, daarna van de twaalven. Daarna is Hij gezien door meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van welken het merendeel nog in leven is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is Hij ook van mij (Paulus), als van een ontijdig geborene, gezien.
Gehoord en gezien
De apostelen moesten al hun overtuigingskracht gebruiken door te blijven benadrukken dat ze wel degelijk de opstanding gezien hadden. Dat was niet te verwonderen met zo een ongeloofwaardige boodschap. Ze moesten er wel hard op hameren om het ongeloofelijke geloofwaardig te maken.
En als je de opstanding gezien hebt kan je daar toch niet over zwijgen!