5 oktober 2014
Genocide in de bijbel
In het O.T. van de bijbel staan gruwelijke verhalen waarin, op Gods bevel, ganse volksstammen worden uitgeroeid. Mannen, vrouwen, kinderen, tot zelfs zuigelingen toe, worden gedood. Dat deze genocide-verhalen in de bijbel staan is niet bemoedigend voor mensen om tot God en geloof te komen. Toch staan ze er in. Waarom dan? God beseft toch dat dit soort verhalen Zijn imago flinke deuken geeft, ernstig beschadigt, zelfs tot ongeloof kan leiden, of leidt. Toch worden ze verteld. Het is geen eenvoudige taak om dit gegeven te rechtvaardigen, en uit te leggen. Niet aan de gelovige. En zeker niet aan de niet-gelovige. De uitleg die ik nu ga geven vanuit mijn eigen geloofsleven is zeker niet "h�t" antwoord op dit dilemma. Ik hoop wel dat het enig licht en inzicht kan geven om er verder over na te denken door de lezer.
Wat het niet is
Het woord genocide roept bij ons een beeld op van mensen die onschuldig vermoord worden uit ideologie of politieke motieven van de moordende groep. Het grote voorbeeld in onze recente geschiedenis is de Holocaust, de vernietigng van de Joden door Nazi-Duitsland. Maar ook de moord op de Armeense christenen door de Turken ten tijde van WO I. Of de genocide in Rwanda van Tutsi's door de Hutu's in 1994. Dit zijn allemaal voorbeelden van genocide waar onschuldige mensen vermoord worden om geen enkele reden dan de waanzin van een andere groep. Dit soort genocide is niet wat in de bijbel staat.
Wat is het dan wel
De bijbel geeft voor elk bevel tot uitroe�ng een reden. Het gaat altijd over een volksstam die, 1- Isra�l vijandig gezindt is, of 2- een cultuur van afgoderij, en gruweldaden met de eigen bevolking heeft, zoals mensen-kinder-offers, seksuele perversiteiten en dergelijke. Kortom, opstandigheid tegenover God door 1- Gods volk, Isra�l, te bevechten, en 2- Gods wetten met voeten te treden.
God's recht.
Men kan dit wreed en onrechtvaardig vinden van God. Maar alles hangt af van het soort bril waardoor men kijkt. De gelovige bril, of de niet-gelovige bril.

De gelovige aanvaardt het koningschap van God als Schepper en Eigenaar van alle mensen: gelovigen en niet gelovigen. Zo valt gans de wereld onder de wet van God. Net zoals de burgers van een land allen onderhevig zijn aan de wetten van dat land. Zowel de gehoorzamen (gelovigen) als ongehoorzamen (niet-gelovigen).
En zoals in een land enkel de ongehoorzamen gestraft worden, straft God ook enkel de ongehoorzamen, de wettelozen, de outlaws. Daar is niks mis mee.

De niet-gelovige daarentegen aanvaardt geen Goddelijk gezag, en neemt zichzelf tot norm. Bijgevolg ver-oordeelt hij God volgens zijn eigen maatstaf, naar wat "menselijk" is. Zodoende is wat in de bijbel staat op vele punten voor hem onaanvaardbaar. Ik begrijp dat volkomen. Maar ik wil toch opmerken dat veel opstandigheid tegenover de bijbel veel te maken heeft met het niet begrijpen van de bijbel.

De strafmaat.
Hier hebben we het grootste probleem mee. Wat kunnen kinderen en zuigelingen gedaan hebben dat ze ook gedood moeten worden? Hier moet ik een vreselijk antwoord geven. Preventie. Dit is noodzakelijk om het voorkomen van wraakacties en de voortplanting van een wetteloos wreed volk. Dit vinden we wreed, maar om het in de stijl van Jezus te zeggen.
Wie van jullie zou Dutroux en zijn kliek kinderverkrachters, en kindermoordenaars, niet tot de wortel uitgeroeid willen zien?
Besluit.
Ik hoop dat ik uit het vorige heb kunnen duidelijk maken dat de genocide in de bijbel niet het vermoorden van onschuldige mensen is. Dat Hij het recht heeft om te straffen, omdat alle mensen onder Zijn wet vallen. Dat Hij enkel de ongehoorzamen straft. Dat dit gebeurt om het kwaad met wortel en al uit te roeien. En dat met de bedoeling om zijn volk te beschermen.