14 april 2014
Genesis en Geologie
Voor een modern mens is het tegenwoordig niet gemakkelijk om te blijven geloven in wat de bijbel vertelt. Wetenschap, verstand, en kennis, geven de kritische geest van een gezond denkend mens opdonders van twijfel en onzekerheid. Daarbovenop is er nog de konstante boodschap van de wetenschap dat de bijbel een achterhaald verhaal is. Ik wil hier nu mijn vergelijking tussen Genesis (bijbel) en de Geologie geven. Wat zeggen die twee over het ontstaan van de Aarde en het leven? En zijn ze met elkaar compatibel? Mijn bronnen voor het Geologisch materiaal zijn: "De Aarde in je binnenzak" uitgeverij TRION, "De Aarde: een biofrafie", door Marcia Bjornerud, en de documentaire van National Geographic: Earth: The making of a Planet.
In deze tekst zal ik enkel maar de gebeurtenissen aanhalen die ik kan linken met Genesis.
Ma = miljoen jaar
Inleiding.
Het Geologisch verhaal van het ontstaan van de Aarde is een zeer complex verhaal. Het leven is drie keer uitgestorven, en weer herbegonnen, waarbij miljoene levensvormen, gevormd en vernietigt geweest zijn. Dat vertelt de bijbel er niet bij. Het was dus niet gemakkelijk voor mij om te kiezen in welke periode ik de links tussen Geologie en Genesis moest leggen. Ziehier het resultaat.

Het begin: Precambrium 4.600 - 590 Ma geleden.
Onder een hele lijst van gebeurtenissen die in deze periode plaats vonden worden in de Geologie o.a vermeld: het ontstaan van de planeet Aarde, het land dat door vulkanische activiteit wordt gevormd is kaal, ruw, en zonder leven, meteorieten brengen water naar de Aarde die de zee vormen. Die zee is een oersoep van bacteri�n.

Genesis 1:1-2 vertelt het volgende:
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Genesis vertelt dus net als de Geologie, dat bij het ontstaan, de Aarde doods was, en dat er een oerzee was.
Dag 1: Cambrium 590 - 505 Ma geleden.
Kenmerkend voor de Cambrische periode met zijn boom van zeeleven was dat er veel licht was.
Genesis 1:3-4 vertelt het volgende:
God zei: �Er moet licht komen,�en er was licht'. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis.
Dag 2
Over de tweede dag.
Genesis 1:6-8, de tweede scheppingsdag, gaat over de scheiding van watermassa's. Ik weet niet wat ik daar moet over denken, of wat ik me daarbij moet voorstellen. Gaat het over het ontstaan van de atmosfeer of over iets anders. Ik kan het nog niet plaatsen in de geologische tijdstabel.

Dag 3: Ordovicium 505 - 438 Ma geleden.
In deze periode wordt door het schuiven van de tektonische platen een groot kontinent, Gondwana, gevormd en ontstaan er binnenzee�n.

Genesis 1:9-10 vertelt het volgende:
God zei: �Het water onder de hemel moet naar ��n plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.� En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee.
Net zoals in de Geologie, vertelt Genesis dat er land en zee ontstaat.

Siluur 438 - 408 Ma geleden.
In deze periode ontstaat er dankzij de eerder gevormde ozonlaag, en productie van zuurstof door de zee, een explosie van plantengroei, bomen en bossen.

Genesis 1:11-13 vertelt het volgende:
God zei: �Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.� En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin.

Dag 4
Over de vierde dag.
Genesis 1:14-17 gaat over het ontstaan van de zon, maan en sterren. Dat is rijkelijk te laat. Dit zou bij de passage "in het begin" moeten staan. Newton, die zoals weinigen weten, ook predikant en theoloog was, alsook alchemist, interpreteerde het als het bereiken van de 24-uren dag (De geheime Newton, Geert Kimpen)
Die 24-uur rotatie van de Aarde vindt, volgens de wetenschap, maar plaats in het "Eoceen" zo een 47 Ma jaar geleden. Dat is in mijn model op de zesde scheppingsdag. Probleem.

Dag 5: Krijt / Paleoceen 144 - 55 Ma geleden.
In deze periode ontstaan de beenvissen en vogels.

Genesis 1:20-23 vertelt het volgende:
God zei: �Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden: �Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde
Dag 6: Mioceen 25 - 5 Ma geleden.
Het ontstaan van de kleine zoogdieren begon al in het Eoceen 55 Ma geleden, na het uitsterven van de Dinosauri�rs. Maar pas in deze periode, het Mioceen, verschijnen de weidedieren (veedieren), met hun vijanden (roofdieren).
Genesis 1:24-25 vertelt het volgende:
God zei: �De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.� En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt.
Holoceen 0.01 Ma - heden
In deze periode ontwikkelt zich de Homo-Sapiens.

Genesis 1:26-27 vertelt het volgende:
God zei: �Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.� God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

Dag 7 Rustdag
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen
(Genesis 2:1-4)
Besluit
Ondanks de vele leemten die Genesis heeft - Die zeven dagen hebben een theologische bedoeling - tegenover het Geologisch verhaal, kan ik toch stellen dat Genesis in zijn zeer ruwe vorm, toch ongeveer hetzelfde vertelt als de Geologie. Dit op zich is zeer wonderlijk te noemen. En ik meen dan toch te mogen stellen dat de bijbel eigenlijk toch geen gewoon boek is.