Antwoord aan Etienne Vermeersch
In het artikel De mythen van de bijbel trekt, brave man en filosoof, Etienne Vermeersch, aan de hand van een boek geschreven door ex-Paus Ratzinger, nog eens ten strijde tegen de bijbel om diegenen, die nog in een God geloven, te verlossen van die God. En nog maar eens worden de vermeende tegenstellingen van de geboorteverhalen over Jezus, geschreven door Matte�s en Lucas, uit de kast gehaald. Ik heb daarom die twee verhalen samengevoegd tot ��n verhaal, en daaruit blijkt dat die verhalen mekaar niet tegenspreken, maar mekaar aanvullen. Je kan dit eengemaakte verhaal hier downloaden. Ook heeft Ettienne Vermeersch niet alleen problemen met de tegenstellingen in de geboorteverhalen, maar heeft nog enkele andere bezwaren die volgens hem het geboorteverhaal van Jezus lastig om geloven maken. Deze ga ik hieronder behandelen.
De wonderbaarlijke verhalen rond de geboorte van Jezus.
Hiermee worden bedoeld de maagdelijke geboorte, de ster die bleef stilstaan, de engelenschare, de boodschappen in dromen, en dergelijke meer . Filosoof, Etienne Vermeersch, vindt het onbegrijpelijk dat moderne christenen, theologen en exegeten, waaronder ex-Paus Ratzinger, daar nog zo aan vasthouden en er bibliotheken vol over schrijven om toch maar trachten aan te tonen dat deze verhalen echt gebeurd zijn.
Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt � want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.
(I Korintiers 15: 12-19)
Antwoord
De kern van het christelijk geloof is de overwinning op de dood, en de opstanding uit de dood, door en van Christus (zie kader) Dood waar is je overwinning? Dood waar is je angel? (1 Kor.15:55, NBV)
Als men in de overwinning op de dood gelooft is het maar logisch dat men de andere wonderen die in de bijbel beschreven staan aanneemt voor waar, of op zijn minst voor mogelijk acht. De ganse discussie, waar of niet waar, mogelijk of niet mogelijk, is enkel maar een kwestie van geloven of niet geloven. Voor de gelovige is alles mogelijk, voor de ongelovige niets. Laat mekaar gerust zou ik zeggen.
Maria als twaalfjarige.
In zijn artkel argumenteert Vermeersch ook nog dat Maria twaalf jaar was bij het verschijnen van de engel, en alleen en zwanger, een reis van 100 km. maakt, om haar nicht Elizabeth te bezoeken. Een gebeurtenis, merkt hij op, die in de Joodse cultuur ondenkbaar was. Hij maakt die gevolgtrekking vanuit het gegeven dat Joodse meisjes reeds op hun twaalfde al kunnen uitgehuwelijkt worden.
Antwoord
Meisjes die uitgehuwelijkt waren bleven in het huis van hun vader wonen tot ze een meer huwbare leeftijd hadden bereikt. Ze huwden niet op twaalfjarige leeftijd. Dan zou immers de wet over de maagdelijkheid in het huwelijksbed niet hoeven te bestaan (Deut. 22:13--21), want hoe kan een meisje van twaalf jaar geen maagd meer zijn? De verschijning van de engel, en de rest van het geboorteverhaal, zal dus wel op Maria's latere, meer huwbare leeftijd gebeurd zijn. Dat een twaalfjarige Maria in haar eentje een tocht deed van 100 km. in gevaarlijk gebied, is iets wat de heer Vermeersch zelf in het verhaal monteert. Dan, zich beroepende op zijn kennis van de Joodse cultuur, verklaart hij zijn eigen veronderstelling voor onmogelijk en ongeloofwaardig.
Knap hoor.
Ik vind het ook onmogelijk dat een twaalfjarige alleen op stap zou gaan. Om het in de stijl van Jezus Wie van jullie laat zijn dochter van twaalf jaar alleen, zonder begeleiding, een driedaagse reis ondernemen? Het moeten wel heel slechte ouders zijn om zoiets toe te staan. Vermeersch zijn argument raakt kant noch wal. Maria heeft als jonge volwassen vrouw die reis ondernomen. Ze zal volgens de Joodse cultuur ook niet alleen gegaan zijn, maar met vriendinnen.
Jezus als twaalfjarige.
De heer Vermeersch staat ook versteld dat Maria, ondanks alle gebeurtenissen bij de geboorte van Jezus, niet wist waar haar zoon was toen hij zoek raakte op de terugreis van Jeruzalem. Waren al die gebeurtenissen bij de geboorte dan reeds vergeten? Volgens Vermeersch zijn deze zelfs niet gebeurd. Want indien deze wel gebeurd zouden zijn, zou Maria automatisch geweten hebben waar haar zoon was.
Antwoord
Jezus verwondert zich samen met jou over het gedrag van zijn mama mijnheer Vermeersch. En de jonge Jezus zal, modern vertaald, zoiets gezegd hebben als:"mama, gij boven alle mensen zou toch moeten weten waar ik was"! Dat impliceert dat Jezus zijn moeder een beetje terechtwijst, juist �m hetgene wat zij wist.
Jezus en zijn broers.
Nog iets wat volgens de heer Vermeersch Jezus' verhaal ongeloofwaardig maakt is het ongeloof van zijn broers.
Antwoord
Mijnheer Vermeersch, hebt u nog nooit gehoord van jaloezie. De zonen van Jacob bijvoorbeeld, wilden hun broer Jozef vermoorden. Ze hebben hem dan uiteindelijk verkocht. Dit was ingegeven door jaloezie omdat Jozef "anders" was (Genesis 37:1-36). Die jaloezie zal ook wel in de familie van Jezus aanwezig geweest zijn. Jezus is uiteindelijk vermoordt om de aanspraken die Hij maakte. Die vijandigheid bij zijn broers was niet abnormaal.
En ook nog dit.
De fout die het Christendom maakt is, dat zij haar verplicht voelt om haar geloof te moeten verantwoorden. Het Christendom denkt dat mensen moeten overtuigt worden met logische argumenten om het evangelie geloofwaardiger te maken. Het Christendom m�et God niet uitleggen. Het Christendom moet God enkel maar verkondigen, en tonen. Het is God zelf die de geest en hart van mensen overtuigt. Daarom dat elke bekering een wonder is, en hier kan ik je citaat citeren mijnheer Vermeersch: - Terecht heeft Goethe gezegd: Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind - . Het enige waar christenen moeten op letten is, dat zij hun geloof op een juiste manier toepassen. Daar wringt het schoentje dikwijls zeer pijnlijk. Door het falen daarin wordt, in mijn opinie, de bijbel en het geloof zo fel aangevallen. En het is naar mijn gevoel, dat door het verkeerde, soms misdadige gedrag van de kerk als instituut, filosoof Vermeersch deze aanvalt. Om de kerk aan te vallen, moet hij natuurlijk de grondwet van de kerk, de Bijbel, aanvallen.
Maar mijnheer Vermeersch.
De Bijbel heeft het goed voor met de mensen. De tien geboden zijn toch mooie regels.
Steel niet, moord niet, laat andermans vrouw gerust, enz... zijn toch mooie richtlijnen.
Hamert Jezus niet voortdurend op het gebod om elkaar lief te hebben?
Hoe dikwijls herhaalt Paulus niet dat Liefde de ware godsdienst is?
Niemand kan toch tegen dit principe zijn?
Verder belooft de bijbel in het OT een leven na de dood, en vertelt het NT. dat het er is.
Waarom moet dat bevochten worden?
Het is voor mij duidelijk dat voor en tegenstanders van de Bijbel, gelovigen en ongelovigen, op een hele andere manier die Bijbel lezen. Terecht stelt Jezus de vraag aan de Farizee�n, "Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?" (Luc. 10:26, SV)