20 april 2014
Naar het beeld van God
Onlangs, tijdens het "tv-zappen", zag ik op de Franse televisie een gehandicapte stand-up-comedian bezig. Omdat ik onvoldoende frans begrijp zou ik normaal doorgezapt hebben, maar omdat hij gehandicapt was bleef ik een beetje kijken. Na enkele minuten begreep ik dat dat hij humor maakte over het begrip "geschapen naar Gods beeld". In het geval van deze gehandicapte stand-up artiest moest dat wel leiden naar bittere humor. Als hij het beeld van God was dan... enzovoort. Dit deed mij denken aan een andere komiek, de Britse Martin Feldman zaliger, die ook zijn uiterlijk niet mee had, en zich dezelfde bedenking stelde, ben ik het beeld van God?
Naar het karakter van God
Deze twee personen, en met hen een heleboel andere mensen, stellen zich de uitdrukking "naar het beeld van God", verkeerd voor. Het is zeer begrijpelijk dat men zich "naar het beeld van God" in een eerste reactie "lichamelijk" voorstelt. Maar God heeft geen lichaam, Hij is Geest. Een lichamelijk beeld zal dus niet bedoeld zijn in de uitdrukking "naar Gods beeld". Daarom is het mijn mening dat met de uitdrukking "naar het beeld van God", het karakter van God bedoeld wordt. God schiep de mens naar het beeld van zijn persoonlijkheid. Rijst direct de vraag, hoe is het karakter van God? Wel, degene die ons God, de Vader, heeft doen kennen is Jezus.
Daarop zei Filippus: �Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.� Jezus zei: �Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is?
Johannes 14:8-10
Samengevat, wie Jezus kent, kent de Vader.
Het beeld (karakter) van Jezus dat in de Evangelie�n geschetst wordt, is tegelijk de schets van het karakter van God. En hiermee ook het beeld waarnaar de mens oorspronkelijk geschapen was.
Deze schets tekent een karakter dat:
zachtmoedig, liefdevol, verdraagzaam, vergevend, dienend, onbaatzuchtig, gevend, delend, nederig, verzorgend, begrijpend, onderwijzend, bemoedigend, troostend, rechtvaardig, eerlijk, steunend, en vertrouwend is. Naar dat beeld werd de mens oorspronkelijk geschapen.
Verlies van Gods karakter in ons
Dit beeld is door het verkrijgen van de kennis van het kwaad, opgelopen bij de zondeval
(Genesis 3:22), flink dooreengeschud. De mens draagt niet meer het volmaakte beeld van God, maar is enkel nog een gehandicapte versie van het origenele. Het goede in de mens is gecorrumpeerd door het kwade.
Herstel van Gods karakter in ons
Het originele volmaakte beeld, het goddelijke karakter verkrijgt men enkel terug door het geloof in Jezus, de wedergeboorte, de nieuwe schepping, de besnijdenis van het hart. In Christus Jezus worden we terug een schepsel zoals God het oorspronkelijk bedoeld had.